Privacyverklaring

← Terug naar Wie zijn wij?

Privacyverklaring Projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw

 

Erfgoed Haspengouw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Erfgoed Haspengouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Erfgoed Haspengouw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Erfgoed Haspengouw

Administratieve Zetel: Diesterstraat 1 3800 Sint-Truiden

Maatschappelijke Zetel: Kazernestraat 13 3800 Sint-Truiden

011-70 18 30  |  [email protected]

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Erfgoed Haspengouw verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze missie:

Erfgoed Haspengouw is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden en Voeren. Het staat voor een dynamisch lokaal geïntegreerd en integraal cultureel-erfgoedbeleid in Haspengouw, samen en met de vele (erfgoed)actoren. Hierbij focust Erfgoed Haspengouw op de duurzame zorg en ontsluiting van bewonerserfgoed, religieus en agrarisch cultureel erfgoed.

Door de bundeling van de krachten en de middelen in Erfgoed Haspengouw kiezen wij voluit voor een gegarandeerde cultureel-erfgoedwerking in elke gemeente. De cultureel-erfgoedcel is hiervoor de aangewezen professionele organisatie met een uitgebreide dienstverlenende en beleidsondersteunende functie. In haar werking zijn kennisdeling en -borging, erfgoedzorg en publieksgerichte ontsluiting, een eigentijdse en gedifferentieerde professionele communicatie, duurzaamheid en diversiteit, betrokkenheid en participatie, engagement en waardering de hefbomen voor de groei en bloei van een dynamische erfgoedgemeenschap. Erfgoed Haspengouw draagt daardoor bij aan een daadkrachtig bestuur rond cultureel erfgoed.

Deze elementen zitten ook vervat in het sprekende logo van Erfgoed Haspengouw: de open weckpot spoort enerzijds aan om het cultureel erfgoed samen te brengen, het veilig en respectvol te borgen met zorg voor de specifieke noden en behoeften en anderzijds om het te delen en op een smaakvolle manier voor iedereen toegankelijk te maken. Met het motto ‘wek je verleden’ is het beeldmerk in woorden gevat.

Het cultureel erfgoed in onze negen gemeenten is sterk verbonden met de vruchtbare leemgrond en de rijke geschiedenis van de regio. Drie thema’s bepalen de breedte van dit cultureel erfgoed: bewonerserfgoed, religieus cultureel erfgoed en agrarisch cultureel  erfgoed. Het zijn algemeen voorkomende thema’s maar ze zijn diep geworteld in de leemgrond en door de intensiteit en continuïteit in de natuurlijke omgeving karakterbepalend voor Haspengouw. Het gevarieerde en gedifferentieerde beeld geeft dit cultureel erfgoed nog een bijkomende, eigenzinnige toets in de vorm van een eigen identiteit.

Erfgoed Haspengouw kiest vastberaden voor een ruime projectwerking rond bewonerserfgoed, religieus en agrarisch cultureel erfgoed. Zo wil het de identiteit van zijn erfgoedactoren en van zijn cultureel erfgoed in deze beleidsperiode versterken. Professionele inventarisatie, registratie en digitalisering zijn hierbij het basiswerk om de collecties ten gronde te leren kennen en om een kwaliteitsvolle erfgoedzorg met aandacht voor de specifieke lokale situatie te kunnen garanderen. Dit basiswerk leidt uiteindelijk naar de verdere realisatie van een systematische en publieksvriendelijke ontsluiting in nauwe samenwerking met lokale en bovenlokale partners. Zowel grote overkoepelende projecten over de gemeentegrenzen heen als kleinschalige lokale initiatieven vinden hierin hun plaats. Hierbij zal zowel duurzaamheid als maatschappelijke en culturele diversiteit een leidraad zijn. De gevoerde communicatie zal eigentijds en aan de diverse doelgroepen aangepast zijn. Zo vormt deze gedifferentieerde projectwerking de kracht van de samenwerking tussen de negen gemeenten: ‘samen zijn en kunnen we meer dan alleen’.

Het eigen cultureel erfgoed inspireert niet alleen de projectvereniging. De vele enthousiaste vrijwilligers, grotendeels verenigd in talrijke organisaties, dragen de reeds bestaande, lokale cultureel-erfgoedwerking. Zij vormen de noodzakelijke grondstof om deze dynamische werking verder vorm te geven en beter te structureren. Want ook hier geldt ‘samen sterker dan alleen’. Erfgoed Haspengouw zet hiervoor zijn expertise als bruggenbouwer in: vrijwilligers worden gericht met professionele actoren verenigd in netwerken om kennisdeling en kennisborging te stimuleren en te verdiepen. Tegelijkertijd worden kansen gecreëerd om nieuwe samenwerkingsverbanden te genereren en om mekaars werking te versterken. Zo werkt iedereen actief en op zijn niveau mee aan een duurzaam, hecht en fijnmazig erfgoednetwerk in Haspengouw.

Om dit belangeloze engagement van de vele vrijwilligers in het netwerk verder te stimuleren wil Erfgoed Haspengouw hen blijvend (h)erkennen en waarderen via een subsidiereglement voor cultureel-erfgoedinitiatieven, inhoudelijke ondersteuning op maat en nieuwe initiatieven. Onze jaarlijkse netwerkverbredende en publieksgerichte ontmoetingsmomenten zoals de Erfgoedjaarmarkt en Rendez-Vous dragen hiertoe bij.

De maatschappelijke en culturele diversiteit in de negen gemeenten nodigt uit om creatieve praktijken in erfgoededucatie te ontwikkelen en toe te passen. Hiervoor wil Erfgoed Haspengouw samenwerken met heel wat lokale ervaringsdeskundigen. Het rijke cultureel erfgoed is dan het bindmiddel om een zo geïntegreerd en integraal mogelijke aanpak voor een divers publiek te realiseren. Door een zo breed mogelijke participatie van de inwoners van Haspengouw te bewerkstelligen willen we de betrokkenheid verhogen, de intergenerationele dialoog verder verfijnen en de toekomst van het lokale cultureel erfgoed en de dynamische werking errond veilig stellen.

Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Erfgoed Haspengouw;
 • voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven
 • om de subsidieaanvragen te verwerken in het kader van het Subsidiereglement voor cultureel-erfgoedinitiatieven in Haspengouw en het Toelagereglement voor bachelor- en masterproeven
 • het mee communiceren van nieuws, activiteiten, publicaties en andere relevante informatie van, voor en over de cultureel-erfgoedgemeenschap in Haspengouw ten behoeve de werking van lokale erfgoedactoren bekender te maken of het netwerk van lokale erfgoedactoren te versterken;
 • de kennisopbouw en kennisdeling in het netwerk van lokale erfgoedactoren als brugfiguur tussen overheid en diverse organisaties en landelijke, regionale en lokale initiatieven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, foto.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van Erfgoed Haspengouw verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

De verwerking van de persoonsgegevens door Erfgoed Haspengouw gebeurt op basis van volgende wettelijke basis:

 • om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Erfgoed Haspengouw, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen
 • in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan op elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden
 • in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met oog op het bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor het ‘algemeen belang’

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van ICT-infrastructuur;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Bewaartermijn

Erfgoed Haspengouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van de werking van Erfgoed Haspengouw worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Erfgoed Haspengouw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Erfgoed Haspengouw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website.

 

Deze verklaring is laatste keer aangepast op 01 juni 2018