Gebruiksvoorwaarden uitleendienst Erfgoed Haspengouw

← Terug naar Uitleendienst

Projectvereniging Erfgoed Haspengouw (hierna genoemd “de bruikleengever”) is de beheerder van het uitleenmateriaal. Volgende algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op elke bruikleen:

 

Artikel 1 – Doel

De bruikleengever stelt het uitleenmateriaal ter beschikking aan de cultureel-erfgoedsector en de publieke of private cultureel-erfgoedbeheerders in haar werkingsgebied in functie van de zorg voor en de ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties. Het uitleenmateriaal is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Artikel 2 – Doelpubliek

Elke publieke of private cultureel-erfgoedbeheerder in het werkingsgebied van de bruikleengever (hierna genoemd de “bruikleennemer”) kan een aanvraag indienen.

Artikel 3 – Looptijd/uitleentermijn

Het uitleenmateriaal wordt voor een onderling afgesproken periode in bruikleen gegeven.

Artikel 4 – Kosten

Het gebruik van het uitleenmateriaal door de bruikleennemer is gratis. Er is geen waarborg of extra verzekering vereist.

Artikel 5 – Afhalen en terugbrengen

De bruikleennemer staat zelf in voor het afhalen en terugbrengen van het uitleenmateriaal, op eigen kosten en met aangepast vervoer, tenzij anders overeengekomen. Afhalen en terugbrengen gebeurt steeds op afspraak. Uitleenmateriaal dat zonder bericht niet tijdig wordt afgehaald, kan door de bruikleengever aan anderen worden uitgeleend. Het niet tijdig terugbrengen van uitleenmateriaal kan tot gevolg hebben dat de bruikleennemer tijdelijk of permanent wordt uitgesloten van deze dienstverlening.

Artikel 6 – Gebruik

De bruikleennemer draagt als een goede huisvader zorg voor het in bruikleen gegeven materiaal en volgt de meegeleverde gebruiksaanwijzingen op. Het uitleenmateriaal mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden, noch uitgeleend worden aan derden.

Artikel 7 – Beschadiging, verlies of diefstal

De kosten ten gevolge van normale en onopzettelijke schade door gebruik of ten gevolge van diefstal met braak of geweld zullen door de bruikleengever gedekt worden. Onder “braak” wordt verstaan: het forceren, beschadigen of vernielen van elk slotmechanisme. Onder “geweld” wordt verstaan: elke fysieke bedreiging of elke vorm van fysiek geweld door een derde met als doel het in bruikleen gegeven materiaal aan de bruikleennemer te onttrekken. In alle andere gevallen zal de bruikleengever de kosten voor herstel of vervanging van het materiaal verhalen op de bruikleennemer, volgens de marktprijs op dat ogenblik. In geen geval mag de bruikleennemer zelf overgaan tot herstellingen. Wanneer de bruikleennemer geen gevolg geeft aan de vraag tot betaling zal hij tijdelijk of permanent worden uitgesloten van deze dienstverlening. De bruikleennemer verbindt zich ertoe om bij schade, verlies of diefstal de bruikleengever onmiddellijk op de hoogte te brengen. Bij diefstal zal de bruikleennemer onmiddellijk aangifte doen bij de politie. De bruikleennemer bezorgt de bruikleengever een kopie van het proces-verbaal van de politie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De bruikleengever is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen ten gevolge van het gebruik van het uitleenmateriaal.

Artikel 9 – Terugvordering

Het in bruikleen gegeven materiaal kan op elk moment en zonder opgave van reden door de bruikleengever teruggevorderd worden.

Artikel 10 – Aanvaarding algemene voorwaarden

Bij het indienen van een aanvraag verklaart de bruikleennemer zich akkoord met voornoemde bepalingen. Gedurende de volledige bruikleenperiode waarborgt hij de stipte naleving ervan.